Klantendienst

Algemene Voorwaarden

Rosan – de fabrikant van unieke
betaalsieraden en -accessoires

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Geldig vanaf 16.12.2019.

 1. 1. TOEPASSINGSGEBIED EN CONTRACTUELE PARTNER

1.1. 1.1. Dit Algemene Voorwaarden Online Winkel-document (hierna “Voorwaarden” genoemd) bespreekt de voorwaarden waaronder klanten (hierna “Klant” genoemd) interactie kunnen hebben en transacties kunnen uitvoeren via de online winkel rosenpay.com (hierna aangeduid als “Winkel”) geleverd door ROSAN DIAMOND AG, Dufourstrasse 121, 9000 St. Gallen, Zwitserland (hierna “Verkoper” genoemd). Alle transacties die via de winkel worden uitgevoerd, worden gereguleerd door de voorwaarden die van kracht waren op het moment dat de transactie werd gestart.

1.2. 1.2. De Klant kan de Voorwaarden opvragen, opslaan en/of bekijken op zijn computer bij het bestellen via links in de Winkel. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant en het wordt aanbevolen door de Verkoper om de voorwaarden af te drukken (bijvoorbeeld als gedrukte tekst of na het markeren van de websitetekst).

1.3. 1.3. De Winkel is uitsluitend bedoeld voor volwassen consumenten die hun gewone verblijfplaats in Zwitserland of de EU hebben en een afleveradres in Zwitserland of de EU kunnen opgeven. Een consument in de zin van deze bepaling is elke natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit voor een doel dat is bestemd voor hun particuliere en/ of familiale, niet-commerciële behoeften. Aankoop in de Winkel voor commerciële doeleinden is verboden. In het bijzonder is de commerciële doorverkoop en distributie van goederen die via de Winkel zijn besteld, verboden.

1.4. 1.4. Tegenstrijdige contractvoorwaarden, namelijk die welke de Klant samen met de aanvaarding van het contract van toepassing verklaart, zijn alleen geldig indien en voor zover ze door de Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.5. 1.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. De verkoper zal dergelijke wijzigingen, vervangingen en updates van de voorwaarden in de Winkel publiceren en dergelijke wijzigingen, vervanging en updates van de voorwaarden zullen onmiddellijk na de publicatie van kracht worden.

 

 1. KLANTENDIENST

Contacteer de Verkoper voor vragen of klachten via e-mail:

ROSAN DIAMOND AG, Dufourstrasse 121, CH-9000 St. Gallen. Telefoon: +41 (0) 78 734 30 71, E-mail: info@usamolil.myhostpoint.ch

 

 1. SLUITEN VAN OVEREENKOMST

3.1. Het aanbieden van items of producten in de winkel is slechts een uitnodiging aan de klant om een aanbod te presenteren voor het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot de gepresenteerde goederen.

3.2. Een bindende bestelling wordt pas geplaatst wanneer de Klant alle gegevens invoert die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, deze Voorwaarden erkent en op de knop “Plaats bestelling” heeft geklikt. Zolang er niet op deze knop wordt geklikt, kan de Klant eerst vrijblijvend producten uit het assortiment van de verkoper selecteren en deze via de knop ‘In winkelwagen’ in het winkelwagentje plaatsen. Voordat de bestelling wordt geplaatst, kan de Klant de bestelgegevens invoeren en wijzigen. Het indienen van de bestelling wordt beschouwd als een aanbod van de Klant bij een contract met de Verkoper te sluiten.

3.3. Na levering van de bestelling via e-mail ontvangt de Klant een automatische orderbevestiging die weer de inhoud van de bestelling van de Klant weergeeft. Deze automatische orderbevestiging houdt nog geen aanvaarding van het aanbod in, maar documenteert alleen dat de bestelling door de verkoper is ontvangen.

3.4. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te accepteren. De Verkoper is niet verplicht om een contract te sluiten op basis van een bestelling. In het bijzonder kan een bestelling worden geannuleerd of geweigerd als er sprake is van schending van deze voorwaarden of als er een vermoeden hiervan bestaat. Een dergelijk geval bestaat, b.v. als een klant niet heeft betaald voor een eerdere bestelling of een gebrek aan creditcarddekking was vastgesteld bij een eerdere bestelling. Een annulering van de bestelling en de afwijzing van toekomstige bestellingen is ook mogelijk als het aantal retourzendingen van de Klant hoog is en niet is verbeterd, ondanks dat het naar behoren is geïnformeerd. Bovendien is het annuleren van bestellingen toegestaan, zelfs als een Klant ervan wordt verdacht een commerciële koper te zijn en de Klant dit vermoeden niet kan weerleggen. Een afwijzing van toekomstige bestellingen is in dit verband mogelijk indien een Klant de bestelde goederen commercieel heeft verspreid of openbaar zou moeten maken. De Klant wordt via e-mail geïnformeerd over annuleringen en afwijzingen.

3.5. De overeenkomst komt pas tot stand door de uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding van de Verkoper. De Verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de bestelling van de Klant binnen zeven dagen na ontvangst door de Verkoper te accepteren. De aanvaarding wordt door de Verkoper verklaard door de Klant een orderbevestiging per e-mail naar het opgegeven e-mailadres te sturen.

3.6. Het voorgaande is ook van toepassing als de Klant de koopprijs reeds vóór de sluiting van de overeenkomst met de gekozen betalingswijze heeft betaald of betalingsinstructies heeft afgegeven. Als, om welke reden dan ook, het contract in dit geval niet tot stand komt, zal de Verkoper de Klant informeren, na controle van de bestelling, en het voorschot terugbetalen. Als de overeenkomst althans voor een deel van de bestelde goederen tot stand komt, wordt de Klant hiervan op de hoogte gesteld met de akkoordverklaring, d.w.z. de e-mail met de factuur en de orderbevestiging. In dit verband wordt de terugbetaling gedaan voor de niet-leverbare goederen.

3.7. Als de bestelling meerdere artikelen bevat, wordt het contract alleen gesloten voor die artikelen die expliciet worden vermeld in de e-mail met de factuur en de orderbevestiging.

 

 1. PRIJZEN, VERZENDING EN LEVERING

4.1. Alle in de Winkel genoemde prijzen zijn inclusief de geldende wettelijke BTW. De Verkoper zal de Klant op de hoogte brengen van alle gemaakte verzendkosten, evenals eventuele extra kosten (bijv. Voor een uitdrukkelijke bestelling, geschenkverpakkingen) in het bestelformulier onmiddellijk voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling.

4.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden artikelen op elk moment te wijzigen. De respectieve prijs op het moment van de bestelling is van toepassing.

4.3. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het door de Klant opgegeven afleveradres. Levering vindt alleen plaats binnen Zwitserland en de EU. De Verkoper informeert de Klant over de levertijd tijdens het bestelproces en/of in de e-mail met de factuur en de orderbevestiging. Tenzij anders vermeld, bedraagt de levertijd voor standaard levering 7 tot 10 werkdagen vanaf de e-mail met factuur en orderbevestiging. Meer gedetailleerde informatie over de verzendopties, het gebruikte transportbedrijf en het afleverproces is beschikbaar op de informatiepagina’s van de Winkel.

4.4. Na overhandiging van de goederen aan het transportbedrijf ontvangt de Klant een verzendbevestiging via e-mail met een trackingcode waarmee de Klant de levering kan volgen.

4.5. Na ontvangst van de e-mail met de factuur en orderbevestiging is de Klant verplicht de goederen in ontvangst te nemen. Wijzigingsverzoeken en annuleringsopdrachten kunnen niet meer in behandeling worden genomen of er wordt alleen rekening mee gehouden naar goeddunken van de verkoper en op vrijwillige basis. Het recht op herroeping is in overeenstemming met clausule 6 hieronder.

4.6. In geval van levering op het door de Klant opgegeven adres, moeten zichtbare hoeveelheidsverschillen schriftelijk aan de verkoper worden gemeld, onmiddellijk na ontvangst van het transportbedrijf of na ontvangst van de goederen, of binnen vijf (5) dagen voor verborgen hoeveelheid verschillen (zie clausule 2 Klantendienst).

4.7 Als een levering niet wordt ontvangen door de Klant ondanks bevestiging van verzending door de vervoerder, of als de Klant binnen 2 dagen geen bericht van de vervoerder ontvangt, moet de Klant onmiddellijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper (zie clausule 2 bovenstaande).

 

 1. PRESENTATIE VAN DE GOEDEREN, LEVERINGSTIJD, BESCHIKBAARHEID

5.1. 5.1. Afbeeldingen van goederen in advertenties, brochures, winkels enz. zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en zijn niet bindend. Hetzelfde geldt voor informatie over de afzonderlijke goederen, aangezien ze voor informatiedoeleinden zijn. De gegevens die door de fabrikant worden verstrekt (bijv. met betrekking tot de fabrieksgarantie; zie de garantiebepalingen www.rosanpay.com) zijn altijd bepalend, op voorwaarde dat ze geldig zijn in Zwitserland en de EU. Alleen de informatie van de fabrikant (bijv. Met betrekking tot fabrieksgarantie) is doorslaggevend als deze in Zwitserland van toepassing is. We behouden ons het recht voor om de in de winkel gespecificeerde goederen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, evenals om het aantal items dat een klant kan kopen te beperken.

5.2. Alle informatie in de Winkel over de levertijd van goederen is zonder garantie en wordt slechts bij benadering gegeven.

5.3. Als de Verkoper een leveringstermijn niet kan halen vanwege redenen waarvoor hij niet verantwoordelijk is (niet-beschikbaarheid van de goederen, bijvoorbeeld als gevolg van overmacht), zal de Verkoper de Klant onmiddellijk informeren en, indien van toepassing, de nieuwe verwachte leveringstermijn. Indien de nieuwe leveringstermijn niet acceptabel is voor de Klant, of indien de goederen binnen de nieuwe leveringstermijn gedeeltelijk of niet meer beschikbaar zijn, hebben beide contractpartijen het recht om de overeenkomst met betrekking tot de betreffende goederen te herroepen; in dit geval zal de Verkoper de klant onmiddellijk vergoeden voor elke vergoeding die reeds is gegeven met betrekking tot de niet-beschikbare goederen, als hun enige en exclusieve rechtsmiddel.

5.4. Levering vindt plaats onder de voorwaarde van tijdige en behoorlijke zelflevering door de leveranciers. In geval van overmacht zoals stakingen en andere arbeidsgeschillen, opstanden, oorlog, natuurrampen, en ook in geval van een leveringsblokkering van de fabrikant of pre-leverancier, is er geen sprake van verzuim van levering. De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering die zijn veroorzaakt door fabrikantenbedrijven of door derden.

5.5. Als slechts een deel van de bestelling op voorraad is, heeft de Verkoper recht op deelleveringen. Als na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat goederen om redenen waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is, niet geheel of gedeeltelijk kunnen worden geleverd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te herroepen.

5.6. Als slechts een deel van de bestelling op voorraad is, heeft de Verkoper recht op deelleveringen. Als na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat goederen om redenen waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is, niet geheel of gedeeltelijk kunnen worden geleverd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te herroepen.

 

 1. HERROEPINGSRECHT

De Verkoper verleent de Klant een contractueel herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende regeling:

De Verkoper verleent de Klant vrijwillig een contractueel recht op retour. Retournering dient plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Klant de bestelde goederen bij de vervoerder in ontvangst heeft genomen. Het wordt aanbevolen, maar is niet verplicht, om contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper (zie sectie 2 hierboven) voordat u de goederen terugstuurt. In dat geval blijft de datum van overdracht aan de vervoerder van de te retourneren goederen bepalend voor de naleving van de retourtermijn. Uitgesloten van het retourrecht (maar niet van de garantieclaims) zijn goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvoor een op maat gemaakte selectie of een bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Dit geldt bijvoorbeeld voor individuele gravures of wijzigingen van de goederen. De goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres:

ROSAN DIAMOND AG

Dufourstrasse 121

CH-9000 St. Gallen

De goederen dienen nieuw en ongebruikt te worden geretourneerd. De goederen dienen te worden geretourneerd in de originele verpakking met alle beschermingsmaterialen, aanhangwagenstroken en labels op de producten, evenals met alle aanvullende accessoires of vervangend materiaal. De door de fabrikant verstrekte gegevens zijn altijd bepalend, voor zover ze geldig zijn in Zwitserland. Als de retourzending niet volgens deze specificaties wordt uitgevoerd, heeft de verkoper het recht om de overeenkomstige materiële waarde van de niet-geretourneerde artikelen te verrekenen met de aan de klant te betalen vergoeding. Compensatie vindt zelfs plaats als de goederen tijdens retourtransport beschadigd raken door een fout van de Klant. De verkoper draagt de kosten van het terugzenden van de goederen als de Klant het vooraf gestempelde retouretiket van de bij de levering meegeleverde vervoerder gebruikt. Anders draagt de Klant de directe kosten voor het retourneren van goederen en de aansprakelijkheid/verzekering voor het pakket zelf. Het vooraf gestempelde retourlabel moet ook worden gebruikt om redenen van verzekering en aansprakelijkheid. Als de Klant het vooraf gestempelde retourlabel niet gebruikt, is hij aansprakelijk voor de volledige waarde van de geretourneerde goederen. In dit verband is de Verkoper niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging, verzending naar een onjuist adres of voor vertragingen bij de levering van de retourzending. Als het retourlabel niet wordt gebruikt, is de Klant verantwoordelijk voor de verzekering van de goederen op het transport. Het aankoopbedrag wordt aan de Klant terugbetaald (minus extra, leverings- en verzendkosten). De terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode die de klant heeft gebruikt bij het bestellen, tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen met de Klant. De terugbetaling is de enige service van de Verkoper in het geval van retourzendingen. Ruilen van de goederen is uitgesloten. De terugbetaling vindt pas plaats nadat de geretourneerde goederen door de Verkoper zijn ontvangen en onderworpen aan een kwaliteitscontrole. Tijdens de kwaliteitscontrole wordt beslist of de goederen nog nieuw zijn of dat er een waardeverlies is opgetreden, dat dienovereenkomstig van de restitutie moet worden afgetrokken.

 

 1. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

Tot de volledige betaling van het respectieve factuurbedrag van een levering (definitief en onvoorwaardelijk krediet van de totale aankoopprijs), behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht voor van de geleverde goederen in elk geval. Voor klanten met een geregistreerde woonplaats in Zwitserland heeft de verkoper het recht om een overeenkomstige vermelding in het eigendomsregister te maken.

 

 1. BETTAALMETHODES

De betalingsopties die zijn opgegeven voor bestellingen in de winkel zijn beschikbaar voor de klant. Meer informatie vindt u in de betalingsinformatie.

 

 1. OPDRACHT

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de openstaande koopprijsvorderingen die op de Klant verschuldigd zijn in verband met de levering van goederen, inclusief eventuele gedeeltelijke betalingstermijnen, vertragingsrente en achterstallige vergoedingen, aan derden over te dragen of te verpanden.

 

 1. 10. OVERDRACHT VAN VOORDELEN EN RISICO

10.1. De prestatie van de Verkoper is een verplichting en is tevreden met de overdracht aan het transportbedrijf. Na verzending gaat het risico van onbedoelde verslechtering en onbedoelde vernietiging van de goederen over op de Klant. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor een fout van het gebruikte transportbedrijf.

10.2. Een aanname van door de Verkoper in individuele gevallen overeengekomen transportkosten heeft geen invloed op de overdracht van risico.

 

 1. 11. VERPLICHTING OM DE GARANTIE TE INSPECTEREN EN TE VERWERPEN

11.1. Commerciële of technisch onvermijdelijke materiaalafwijkingen van kwaliteit, kleur, maat, uitrusting of vormgeving van de goederen vormen geen gebrek. Dit geldt ook voor gedocumenteerde en openbaar gemaakte mogelijke tekenen van veroudering op de sieraden.

11.2. De Klant is verplicht om de geleverde goederen zo snel mogelijk te inspecteren in overeenstemming met de gebruikelijke zakelijke praktijken en om de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele geconstateerde gebreken (zie bovenstaande clausule 2). Als de Klant dit niet doet, worden de goederen als goedgekeurd beschouwd. De goedkeuring wordt in ieder geval geacht te zijn geïmplementeerd indien Klantenservice niet binnen 8 dagen een melding van gebreken per e-mail van Klant ontvangt.

11.3. Gebreken die niet identificeerbaar waren in overeenstemming met de vorige paragraaf, moeten onmiddellijk na ontdekking worden gemeld aan de Klantenservice (zie bovenstaande clausule 2), anders worden de bestelde goederen ook geacht te zijn goedgekeurd met betrekking tot deze gebreken.

11.4. Voordat de goederen worden geretourneerd, moet de Klant contact opnemen met de klantendienst (zie clausule 2 hierboven). Deze melding kan gelijktijdig gebeuren met de melding van een defect (zie artikel 11.2 en 11.3 hierboven). De klantendienst zal de Klant informeren over hoe verder te gaan. De defecte goederen mogen pas na deze melding worden geretourneerd. De transportkosten voor een retourzending zijn voor onze rekening, tenzij de Klant in gebreke is gebleven. Goederen die door klanten worden geretourneerd, worden opnieuw eigendom van de Verkoper als de uitvoering van de garantie plaatsvindt door middel van levering van een vervanging.

11.5. De Verkoper kan aan een garantie voldoen door defecten te elimineren. Dit wordt naar eigen goeddunken van de Verkoper geïmplementeerd door aanvullende prestaties, namelijk het elimineren van een defect (rectificatie), of levering van een defectvrij item (vervangende levering). Als geen aanvullende prestatie of vervangende levering mogelijk is, is de uitvoering van de garantie door ontbinding. Er is echter alleen reparatie (rectificatie) beschikbaar. Als reparatie niet mogelijk is, stemt de Verkoper ermee in om de aankoop te annuleren (‘Wandelung’ – Art. 205 OF).

11.6. Als de aanvullende prestatie mislukt, heeft de Klant het recht om de overeenkomst op te zeggen. Dit geldt niet bij kleine defecten. Een recht op prijsvermindering is uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot alle claims die in strijd zijn met de garantierechten, zoals die uit het contract (Art. 97 ev CO), onrechtmatige daad (Art. 41 ev CO), betwisting van het contract wegens een fout ( Art. 23 ev OR.), enz.

11.7. De verkoper is niet verplicht garantie te garanderen als de Klant of een derde de gebruiks- of onderhoudsinstructies voor de goederen niet naleeft, wijzigingen aanbrengt, onderdelen vervangt of verbruiksartikelen gebruikt die niet voldoen aan de oorspronkelijke specificaties. Hetzelfde geldt voor gebreken die te wijten zijn aan oneigenlijk gebruik, opslag en behandeling van de goederen, externe ingrepen en het openen van goederen. Een garantie voor normale slijtage, verbruiksartikelen en voor accessoires is uitgesloten.

11.8. De Klant ontvangt geen garanties in de zin van de wet, behalve de fabrieksgarantie. De Klant ontvangt geen garanties in juridische zin. Natuurlijk blijven fabrieksgaranties onaangetast. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beschrijvingen van derden, in het bijzonder andere klanten in het kader van de klantbeoordelingen die in de winkel zijn gepubliceerd of onze sociale media presentaties.

11.9. De bovengenoemde beperkingen en tekorten zijn niet van toepassing op claims wegens schade veroorzaakt door de Verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten:

– in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid

– in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en fraude

– als onderdeel van een garantieovereenkomst, indien dit is overeengekomen

– als het binnen het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid valt.

 

 1. TRANSPORT SCHADE

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, moet de Klant dergelijke defecten onmiddellijk melden aan het transportbedrijf en onmiddellijk contact opnemen met de Verkoper. Het niet tijdig indienen van een klacht of het maken van contact heeft geen gevolgen voor de juridische claims en de handhaving ervan, met name de garantierechten (zie echter de verplichting tot tijdige melding van gebreken in artikel 11.2 en 11.3). De Klant zal de verkoper echter helpen om zijn eigen vorderingen tegen de vrachtvervoerder of transportverzekering te doen gelden.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. 13.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper voor lichte nalatigheid is uitgesloten. De aansprakelijkheid voor assistenten wordt volledig kwijtgescholden.

13.2. In het bijzonder is de Verkoper niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan een van de volgende oorzaken: (i) onjuist, in strijd met het contract, of onrechtmatige opslag, configuratie of gebruik van de goederen, (ii) gebruik van incompatibele vervanging of accessoires, (iii) weggelaten onderhoud en / of vervangende onderdelen, (iii) weggelaten onderhoud en / of onjuiste modificatie of reparatie van de goederen door de klant of een derde partij, (iv) overmacht, in het bijzonder schade door de elementen , vocht, vallen en stoten etc., waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is, en officiële bestellingen.

 

 1. GEGEVENSBESCHERMING

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens over de Klant door de Verkoper wordt uitgelegd in de Privacyverklaring. Dit vormt een integraal onderdeel van deze Voorwaarden. De Privacyverklaring is beschikbaar onder het Privacy beleid. Met instemming met deze Voorwaarden verklaart de Klant ook de Privacyverklaring te hebben gelezen en begrepen.

 

 1. 15. TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS VAN RECHTSGEBIED

Uitsluitend het Zwitserse recht is van toepassing. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing op consumenten voor zover de consument niet de bescherming wordt ontzegd die hem wordt geboden door de verplichte consumentenbeschermingsvoorschriften van het land waar hij gewoonlijk verblijft. Toepassing van de UN CISG is uitgesloten. De bevoegde rechtbank in St. Gallen is bevoegd voor geschillen over of met betrekking tot deze voorwaarden.

 

(Vanaf December 2019)